اعضای هیات علمی دائم بخش معماری عبارتند از

DSC08745 مهندس حسین بیگلری فارغ التحصیل دانشگاه تهران – دانشکده هنرهای زیبا
user مهندس فاطمه شیخ اسدی فارغ التحصیل دانشگاه یزد – مامور به تحصیل دوره دکتری
مهندس مهدی عرب نصرت آبادی فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت – مامور به تحصیل دوره دکتری
user مهندس حسن مهرابی بشر آبادی فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت